วิเคราะห์การใช้งาน Internet ของคนไทย

คิดจะทำ Online Marketing ต้องพึ่งพิงข้อมูลที่สะท้อนวามต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้แก่คุณ ข้อมูลที่เรานำมานำเสนอนี้ได้มาจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางดิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งหมดนั้นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรศึกษาหาช่องทางธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต และ Online Marketing


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic